[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài ARCH gần thuộc lòng: Không đến nước Tề sao biết Không Tử?Lão già ác thế, thảo nào bị arch vật hoài.

Ngày hum nay em mới bị vật quả này mới hoành tráng nè: IBUS muôn năm: user a phải chạy -rdx, user b phải chạy -rd... thì mới ổn. Cùng trên 1 máy mới nhục chứ...

Arch là vậy. Ác Linux mà...

Phù hợp với ng ác như cụ maikhai vô cùng

On Oct 13, 2013 2:07 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Mò hoài mà chưa thấy cái file đó. Không hiểu nó núp trong cái path nào.
Mò Ở đây:
http://www.muktware.com/2013/04/how-to-install-arch-linux-while-keeping-it-simple/4193
http://elinux.org/ArchLinux_Install_Guide
http://www.wikihow.com/Install-Arch-Linux
đều có bài hướng dẫn,
nhưng đều hơi dài, vì có những phần (như ip link set ...) chỉ cần cho máy nào chưa connect được mới phải làm.
Nói chung sau khi đã táng xfce4 mấy lần để "cứu hỏa", mình vẫn muốn một bản "sạch" chỉ có duy nhất e17 nên đã hì hục cài lại (cho bõ ghét), nhờ đó nhận ra được cái chất "stable" của nó, đến nỗi bây giờ đâm ra mê tín nó luôn. Dĩ nhiên ai thích gì xài nấy, và kde hay gnome đều có cái hay riêng không thể phủ nhận được.
Giá mà còn hặng như hồi xưa thì đã ngồi viết một cái "gai" rồi. :). Nhưng chợt nghĩ lại: cứ để tù mù rối rắm như vậy, cho các trự Newbie mò vào phải nhức óc chơi, sau đó lần lần kiếm ra ngõ ngách Hà Nội mà đi hehe.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].