[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Áo Arch Linuxsao tiêu đề là áo arch mà nội dung lại là ubuntu-vn là sao ta :POn Mon, Oct 14, 2013 at 7:33 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Mon, 14 Oct 2013 04:42:22 -0700 (PDT)
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Bán áo ubuntu-vn đây. Em làm theo kiểu đổ đống đầu tư. Phải làm nhiều
> giá mới rẻ cho mọi người, lời nhậu lỗ chịu ạ. Ai đăng kí không giá
> dưới 130k
>

aha bạn Trúc định chuyển hết thành viên UbuntuVn qua dùng Arch à :D

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].