[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài ARCH gần thuộc lòng: Không đến nước Tề sao biết Không Tử?On Sun, 13 Oct 2013 19:07:42 +0000
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ở trên nói "...các trự newbie", là chưa trọn ý. Phải sửa lại kẻo bị
> rầy: "...các nhự newbie như tui".
> Vì xài bao lâu thì bao, tui vẫn chỉ là newbie mà thôi.

sao bác cứ phải cài đi cài lại hoài thế , thật là mất công và vất vả :D

--
I am ... 5.5 dog years old.