[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài ARCH gần thuộc lòng: Không đến nước Tề sao biết Không Tử?Bác maikhai giờ sướng nhất rồi, thời gian dư giả, cần thì cứ kiếm khổng tử
Em bị bác thuốc cho mấy cuốn sách, không đọc thì khó chịu mà đọc thì không có thời gian, công chuyện lại ùn lên

On Oct 15, 2013 7:49 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Sun, 13 Oct 2013 19:07:42 +0000
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ở trên nói "...các trự newbie", là chưa trọn ý. Phải sửa lại kẻo bị
> rầy: "...các nhự newbie như tui".
> Vì xài bao lâu thì bao, tui vẫn chỉ là newbie mà thôi.

sao bác cứ phải cài đi cài lại hoài thế , thật là mất công và vất vả :D

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].