[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mirror ArchLinux ở Fpt đã "sống" lạiHèn gì mấy bữa trước khi cài Arch, bị báo lỗi gì đó, vì không đủ trình độ tìm hiểu, chỉ biết đối phó bằng cách vào /etc/pacman.d/mirrorlist xóa giòng fpt ở trên cùng đi rồi chạy tiếp :)