[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài bản Arch thứ 2 bị báo lỗiBác sướng thiệt, có thời gian vọc hoài mà không chán.


2013/10/21 maikhai <[email protected]>
Mình cài Arch vào /dev/sda2 xong xuôi sau đó chạy mkfs.ext4 /dev/sda3 để cài một bản Arch thứ 2 để ... vọc. Nhưng khi boot bản này lên thì bị báo:

" The root device not to be mount read write, It may be fsck'd again later".

Đã cài lại một lần nữa bằng CD để thử chạy mkfs ngay từ chính trình cài đặt xem có khác biệt hay không, nhưng khi boot lên vẫn nhận thông báo lỗi này.

Mò trên Archwiki cũng có mấy hướng dẫn, nhưng do không hiểu rõ nên dù cố gắng fix cũng chưa thành công. Bà con mách nước với, xin cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].