[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài bản Arch thứ 2 bị báo lỗiBác đừng dùng ext4 là được. Đổi qua ext3 thử xem bác.

On Mon, 21 Oct 2013 05:39:06 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình cài Arch vào /dev/sda2 xong xuôi sau đó chạy mkfs.ext4 /dev/sda3
> để cài một bản Arch thứ 2 để ... vọc. Nhưng khi boot bản này lên thì
> bị báo:
> 
> " The root device not to be mount read write, It may be fsck'd again
> later".
> 
> Đã cài lại một lần nữa bằng CD để thử chạy mkfs ngay từ chính trình
> cài đặt xem có khác biệt hay không, nhưng khi boot lên vẫn nhận thông
> báo lỗi này.
> 
> Mò trên Archwiki cũng có mấy hướng dẫn, nhưng do không hiểu rõ nên dù
> cố gắng fix cũng chưa thành công. Bà con mách nước với, xin cám ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.