[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Virtual trong Vaio không nhận wlp3s0Nhờ các bạn giúp 2 cái này:

1/ Trước giờ chạy ip link set up thì vẫn gõ "wlp3s0" nó chịu liền, bây giờ cài Arch trong Virtual (vaio/windows8) thì không nhận. Gõ iwconfig thì output chỉ cho wired là "enp0s3" (thay vì enp3s0 như vẫn thường gõ khi cài arch trên máy HP cũ).
 
2/ Vào Virtual cài Arch, khi dùng nano để edit thì nhấn Ctrl+o/enter/ctrl+x để save và thoát như vẫn xài là không đặng.

thks.