[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Virtual trong Vaio không nhận wlp3s0Bác không cần cài card wireless nha. Virtualbox đã giả lập card wireless của bác thành card ethernet rồi. Gõ ifconfig là thấy

On Nov 10, 2013 4:10 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Nhờ các bạn giúp 2 cái này:

1/ Trước giờ chạy ip link set up thì vẫn gõ "wlp3s0" nó chịu liền, bây giờ cài Arch trong Virtual (vaio/windows8) thì không nhận. Gõ iwconfig thì output chỉ cho wired là "enp0s3" (thay vì enp3s0 như vẫn thường gõ khi cài arch trên máy HP cũ).

2/ Vào Virtual cài Arch, khi dùng nano để edit thì nhấn Ctrl+o/enter/ctrl+x để save và thoát như vẫn xài là không đặng.

thks.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].