[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao chuyển 1024x768 thành 1366x768 Arch Virtualbox trong VAIO?Cách làm có khác nhau tùy vào hệ điều hành chạy virtualbox (host os) là windows hay linux.

On Nov 14, 2013 9:31 AM, "Phan Tấn Phú" <[email protected]> wrote:

Bác cài thêm virtualbox-guest-addition gì gì đó cháu nhớ tên gói không rõ lắm.

On Nov 14, 2013 9:03 AM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Tôi cài Arch vào Virtualbox thì chạy được, nhưng màn hình của máy Vaio 1366x768 không được tận dụng, Archi chỉ thể hiện 1024x768.
Bạn nào có chiêu vui lòng chỉ dẫn cách fix với. Cám ơn trước.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].