[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giNhư cháu biết thì máy Vaio có 1 Reocerry partition dùng để khôi phục lại win bản quyền có thể làm sinh ra lỗi này. Nếu muốn chia tay win bản quyền thì bác xoá hết partition rồi chia lại.


2013/11/15 maikhai <[email protected]>
Vaio Fit 14E cài sẵn Windows8, sau khi hoàn tất thủ tục nhấn phím ASSIST vào Bios và set thành legacy và first boot from CD, reboot máy thì boot được CD Arch như mong muốn.
Nhưng khi gõ lệnh #cfdisk thì output là:

"cfdisk: ERROR: Bad primary partition1: Partition ends after end-of-disk. Press any key to exit cfdisk"

end-of-disk là gì và liệu có cách nào để tiến hành chia ổ cứng tiếp tục cài Linux hay không? (không cần giữ lại Windows8). Bạn nào rảnh chỉ mình với cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].