[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] end-of-disk la giGửi bác MaiKhai,

On Fri, 15 Nov 2013 00:18:57 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vaio Fit 14E cài sẵn Windows8, sau khi hoàn tất thủ tục nhấn phím
> ASSIST vào Bios và set thành legacy và first boot from CD, reboot máy
> thì boot được CD Arch như mong muốn. Nhưng khi gõ lệnh #cfdisk thì
> output là:
> 
> "cfdisk: ERROR: Bad primary partition1: Partition ends after
> end-of-disk. Press any key to exit cfdisk"
> 
> end-of-disk là gì và liệu có cách nào để tiến hành chia ổ cứng tiếp
> tục cài Linux hay không? (không cần giữ lại Windows8). Bạn nào rảnh
> chỉ mình với cám ơn.

Theo như cháu biết thì lỗi này có thể là do số sector thực tế của 1
partition vượt quá số sector thực sự ở trên disk. Bác có thể dùng các
chương trình như parted để xem số sector thực sự có trên disk và số
sector mà bác đang dùng. Nếu số sector đang dùng lớn hơn số sector thực
sự trên disk, thì bác có thể set lại nhỏ hơn hoặc bằng.

Chú ý: nên backup lại dữ liệu đặc biệt là dữ liệu quan trọng vì sửa
thông tin của partition (nếu không chính xác) có thể làm mất dữ liệu

Cháu cũng bị lỗi này và sửa lại như trên nó chạy bình thường :D