[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xem dùm file grub.cfgNhờ các bạn xem grub.cfg của Hiếu. Sao không khởi động được Win8.
Cảm ơn .

Attachment: grub.cfg
Description: Binary data