[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xem dùm file grub.cfgVào 18:47:08 UTC+7 Thứ năm, ngày 21 tháng mười một năm 2013, [email protected] đã viết:
> Nhờ các bạn xem grub.cfg của Hiếu. Sao không khởi động được Win8.
> Cảm ơn .

Thêm một tài liệu gửi Hiếu hy vọng hữu ích.

Attachment: Nếu tôi mua một máy tính với Windows 8 và Secure Boot.docx
Description: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document