[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xem dùm file grub.cfgBác Hải chịu khó nghiên cứu ghê, Bác đã giải quyết được vấn đề của Bác chưa vậy?


On 26 November 2013 15:26, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 18:47:08 UTC+7 Thứ năm, ngày 21 tháng mười một năm 2013, [email protected] đã viết:
> Nhờ các bạn xem grub.cfg của Hiếu. Sao không khởi động được Win8.
> Cảm ơn .

Thêm một tài liệu gửi Hiếu hy vọng hữu ích.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].