[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xem dùm file grub.cfgVào 19:57:32 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng mười một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Bác Hải chịu khó nghiên cứu ghê, Bác đã giải quyết được vấn đề của Bác chưa vậy?

Vừa cài xong tức thì!

[[email protected] ~]$ uname -a
Linux skell 3.12.1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Nov 21 08:18:42 CET 2013 x86_64 GNU/Linux

Tất cả vấn đề là: mua một cái HDD 2.5 Sata, cắm vào, format và cài Arch. UEFI GPT gì gì cũng cho nó nghỉ hưu đi là xong :)