[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VAIO wifi ngặt nghèo thiệtCài Arch vào Vaio ngang xương thì được, nhưng wifi không up nổi. Bạn nào biết nó tên gì làm ơn chỉ mình cái? (eth0 thì thành ra enp14s0, còn wlan0 thì trốn biệt khôn tìm ra).
Không lẽ phải enable mấy cái UEFI, GPT gì đó rồi cài /efi theo nó chăng?