[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtBác gõ ip link để biết tên card wifi, thường là wlxxx.
Gõ tiếp ip link set wlxxx up xem nó có lên không? Có lỗi gì không?
Nếu được thì dùng wifi-menu để connect.

On Nov 28, 2013 4:06 PM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Cài Arch vào Vaio ngang xương thì được, nhưng wifi không up nổi. Bạn nào biết nó tên gì làm ơn chỉ mình cái? (eth0 thì thành ra enp14s0, còn wlan0 thì trốn biệt khôn tìm ra).
Không lẽ phải enable mấy cái UEFI, GPT gì đó rồi cài /efi theo nó chăng?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].