[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtTình hình là chưa có driver wireless card rồi. Bác vào windows xem tên card là gì rồi tìm driver. Gõ lspci xem ra cái gì? Có thông tin gì về nó không?

On Nov 29, 2013 4:27 AM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Vào 16:18:01 UTC+7 Thứ năm, ngày 28 tháng mười một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Bác gõ ip link để biết tên card wifi, thường là wlxxx.
> ---

[[email protected] skell]# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp14s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 30:f9:ed:a3:15:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[[email protected] skell]# iwconfig
enp14s0   no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

Xem file kèm theo "iw_scan_output.txt". Có vẻ như SONY chưa được hỗ trơ nhiều về mục wifi nên kiếm trong ndiswrapper cũng vắng bóng luôn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].