[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtShow thêm một tí thông tin nữa bác ơi.

# lspci -vnn | grep 14e4:


Vào 10:53 Ngày 29 tháng 11 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 07:40:00 UTC+7 Thứ sáu, ngày 29 tháng mười một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Tình hình là chưa có driver wireless card rồi. Bác vào windows xem tên card là gì rồi tìm driver. Gõ lspci xem ra cái gì? Có thông tin gì về nó không?

#lspci:
.....
07:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
08:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
0e:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 0c)

Chỉ có mấy dòng này dính tới Network.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].