[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 19:25:30 UTC+7 Thứ hai, ngày 02 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Bác cài bằng pacman thì ko có là đúng rồi, gói broadcom-wl nằm trong AUR, bác build hoặc dùng yaourt để cài nhé.
.....
.....
==> Starting build()...
make: *** /usr/lib/modules/3.12.1-3-ARCH/build: No such file or directory.  Stop.
==> ERROR: A failure occurred in build().
    Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build broadcom-wl.
==> Restart building broadcom-wl ? [y/N]
==> ------------------------------------
==> 

Mò thử coi:
[[email protected] ~]$ sudo ls /usr/lib/modules/
3.12.1-3-ARCH  3.12.2-1-ARCH  extramodules-3.12-ARCH

Phải chọn 1 trong 3 để cho yaourt build ?