[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtKhông biết bác đã cài Yaourt chưa nhỉ, nếu bác chưa cài Yaourt thì bác cài như sau:

B1: bác add dòng này vô file /etc/pacmand.conf

[archlinuxfr]
SigLevel = Never
Server = http://repo.archlinux.fr/$arch

B2: Bác cài bằng #pacman -S yaourt

Sau đó để có thể build các gói 

Ngoài ra bác nhớ cài thêm gói base-devel từ pacman để phục vụ cho quá trình biên dịch


2013/12/2 maikhai <[email protected]>
Vào 19:25:30 UTC+7 Thứ hai, ngày 02 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Bác cài bằng pacman thì ko có là đúng rồi, gói broadcom-wl nằm trong AUR, bác build hoặc dùng yaourt để cài nhé.
.....
.....
==> Starting build()...
make: *** /usr/lib/modules/3.12.1-3-ARCH/build: No such file or directory.  Stop.
==> ERROR: A failure occurred in build().
    Aborting...
==> ERROR: Makepkg was unable to build broadcom-wl.
==> Restart building broadcom-wl ? [y/N]
==> ------------------------------------
==>

Mò thử coi:
[[email protected] ~]$ sudo ls /usr/lib/modules/
3.12.1-3-ARCH  3.12.2-1-ARCH  extramodules-3.12-ARCH

Phải chọn 1 trong 3 để cho yaourt build ?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].