[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 08:49:14 UTC+7 Thứ ba, ngày 03 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Không biết bác đã cài Yaourt chưa nhỉ, nếu bác chưa cài Yaourt thì bác cài như

Đã edit config và cài yaourt rồi nhưng khi chạy thì bị báo error "không tìm thấy cái /usr/lib/modules/3.12.1-3, nên phải nhấn Abort thoát. Như trên kia đã post, mò thử coi có kho6ng thì output là

[[email protected] ~]$ sudo ls /usr/lib/modules/
3.12.1-3-ARCH  3.12.2-1-ARCH  extramodules-3.12-ARCH5

vậy là có đến 3 cái kernel trong /usr/lib/modules, nhưng không hiểu sao yaourt lại không tìm thấy. Gõ # uname -a thì báo 

Linux naval 3.12.1-3-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue Nov 26 11:17:02 CET 2013 x86_64 GNU/Linux