[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtBác cài gói linux-headers vào xem có giúp được gì không?

On Mon, 2 Dec 2013 21:13:44 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 08:49:14 UTC+7 Thứ ba, ngày 03 tháng mười hai năm 2013, Nguyen
> Quang đã viết:
> > Không biết bác đã cài Yaourt chưa nhỉ, nếu bác chưa cài Yaourt thì
> > bác cài như
> 
> Đã edit config và cài yaourt rồi nhưng khi chạy thì bị báo error
> "không tìm thấy cái /usr/lib/modules/3.12.1-3, nên phải nhấn Abort
> thoát. Như trên kia đã post, mò thử coi có kho6ng thì output là
> 
> [[email protected] ~]$ sudo ls /usr/lib/modules/
> 3.12.1-3-ARCH  3.12.2-1-ARCH  extramodules-3.12-ARCH5
> 
> vậy là có đến 3 cái kernel trong /usr/lib/modules, nhưng không hiểu
> sao yaourt lại không tìm thấy. Gõ # uname -a thì báo 
> 
> Linux naval 3.12.1-3-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue Nov 26 11:17:02 CET 2013
> x86_64 GNU/Linux
> --
I am ... 5.5 dog years old.