[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 22:08:17 UTC+7 Thứ ba, ngày 03 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Error lúc Reboot là như thế nào vậy bác.

OUTPUT cua systemctl status: [email protected] - dhcpcd on wlp7s0
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2013-12-04 09:50:01 ICT; 36s ago
  Process: 268 ExecStart=/usr/bin/dhcpcd -q -w %I (code=exited, status=1/FAILURE)

Dec 04 09:49:30 naval systemd[1]: Starting dhcpcd on wlp7s0...
Dec 04 09:49:30 naval dhcpcd[268]: version 6.1.0 starting
Dec 04 09:49:31 naval dhcpcd[268]: wlp7s0: soliciting an IPv6 router
Dec 04 09:49:31 naval dhcpcd[268]: wlp7s0: rebinding lease of 192.168.1.4
Dec 04 09:49:33 naval dhcpcd[268]: wlp7s0: carrier lost
Dec 04 09:49:36 naval dhcpcd[268]: wlp7s0: soliciting a DHCP lease
Dec 04 09:50:01 naval systemd[1]: [email protected]: control process ex...=1
Dec 04 09:50:01 naval systemd[1]: Failed to start dhcpcd on wlp7s0.
Dec 04 09:50:01 naval systemd[1]: Unit [email protected] entered failed...e.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[[email protected] naval]# 


Ghi chú: Khi nhấn "Đăng" thì có thông báo sau:

Đã phát hiện địa chỉ email trong thư
Đã tìm thấy các địa chỉ email sau:

    [email protected]

Các địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người truy cập vào nhóm này hoặc đăng ký nhận thông báo qua email về bài đăng trong nhóm này. Bạn có chắc bạn muốn tiếp tục?