[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ibus-unikey nhậy cảmBac nen doc ky chi dan cua kyanh, cai uim cho roi

On Dec 4, 2013 10:22 AM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Mặc dù mình cài Ibus Unikey trong máy cũ (HPdv5t) và trong máy mơí (VAIO14E) là hoàn toàn giống nhau, nhưng khi dùng thì trong máy VAIO gặp rất nhiều phiền toái (kể không xiết), làm viêc nhập văn bản bị chậm rõ rệt (do phải nhấn backspace đề chỉnh sửa liên tục.
Bạn nào có chiêu vui lòng chỉ dẫn, cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].