[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] NetworkManager khong ho tro Mò trong black list thì biết wifi là bcma 43142, Not support. Tuy vậy sau khi cái yaourt rồi cài driver theo hướng dẫn, thì có vẻ tạm ổn, nghĩa là vào wifi bằng tay thì ok, mà dùng NetworkManager thì khong đưoc, vẫn phải gõ 2 dòng sau đây trên terminal:
# ip link set wlp7s0 up
# wifi-menu

Tiếp theo, thử với:
 
 319 rmmod b43
 320 rmmod ssb
 321 modprobe wl
 322 lsmod
 323 lsmod |grep 80211
 324 modprobe lib80211_crypt_tkip
 325 depmod -a
 326 ping -c 3 www.google.com
 327 wifi-menu
 328 ping -c 3 www.google.com
 329 reboot

thì có vẻ driver được nạp khi khơi động, nhưng vẫn cần chạy #wifi-menu thì mới
có wireless.

Điều lạ là tuy nói bcma 43142 không duoc hỗ trợ, nhưng vẫn dùng wifi ok (https://wiki.archlinux.org/index.php/Broadcom_wireless)