[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch và Mint16Gõ Ibus trong Arch bằng cái Vaio14E giống như chơi games thử thách lòng . . . kiên nhẫn. Hết 10 phút chưa xong một dòng. Đó là chưa nói tới việc cài driver cho wifi phải mò giống như mò cua mới làm tạm tạm để có mà xài.

Cài Mint16 lên. Nó boot vào kêu keng một tiếng. Nhấn mấy cái nữa là nó tự cài wifi. Xong rồi cài Ibus. Cũng nhấn vài cái nữa. Xong.

Cười hay mếu đây?