[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhắc thời gian, địa điểm, nội dung * Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013lúc em check thì chưa biết chuyển nhà ngày nào ah :(


On Fri, Dec 27, 2013 at 9:31 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Fri, 27 Dec 2013 20:19:26 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> :( hum đó em phải chuyển nhà hix ko đi được buồn quá

Hình như em có check vào Doodle? Hỏng đi được thì check
vô làm gì :D

Hẹn lần sau!

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].