[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] wifi vẫn chưa autoVấn đề này theo kinh nghiệm của cá nhân cháu thôi nhé.

Theo cháu thấy thì xài driver ko "chính chủ" nhiều khi hiệu suất wifi không được tốt, điển hình là cũng card đó, Windows (driver chính chủ) thì bắt rất tốt còn Linux nếu driver hàng ko đc nhà sx cung cấp thì rất chập chờn. Bác có thể connect wifi bị fail nhưng bác thử lại có khi lại được, hoặc thử vài lần thì lại được.


2014/1/1 maikhai <[email protected]>
Sau khi cài networkmanager và chạy lệnh #systemctl enable NetworkManager, reboot máy, thử ping thi vẫn không có connect.


Job for [email protected]\x2dcopmoon.service failed. See 'systemctl status [email protected]\x2dcopmoon.service' and 'journalctl -xn' for det$

[[email protected] kent]# journalctl -xn
-- Logs begin at Wed 2014-01-01 12:11:41 ICT, end at Wed 2014-01-01 17:10:24 ICT
Jan 01 17:10:18 arch dbus-daemon[250]: dbus[250]: [system] Activating via system
Jan 01 17:10:18 arch dbus[250]: [system] Activating via systemd: service name='o
Jan 01 17:10:18 arch dbus[250]: [system] Activation via systemd failed for unit
Jan 01 17:10:18 arch dbus-daemon[250]: dbus[250]: [system] Activation via system
Jan 01 17:10:24 arch network[412]: WPA association/authentication failed for int
Jan 01 17:10:24 arch NetworkManager[248]: <info> (wlp7s0): supplicant interface
Jan 01 17:10:24 arch network[412]: Failed to bring the network up for profile 'w
Jan 01 17:10:24 arch systemd[1]: [email protected]\x2dcopmoon.service: main process
Jan 01 17:10:24 arch systemd[1]: Failed to start Networking for netctl profile w
-- Subject: Unit [email protected]\x2dcopmoon.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog/be02c
--
-- Unit [email protected]\x2dcopmoon.service has failed.

--
-- The result is failed.
Jan 01 17:10:24 arch systemd[1]: Unit [email protected]\x2dcopmoon.service entered f
lines 1-19/19 (END)[[email protected] kent]# systemctl status [email protected]\x2dcopmoon.service
[email protected] - Networking for netctl profile wlp7s0x2dcopmoon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/[email protected]; static)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:netctl.profile(5)

Như vậy coi như chạy lệnh #wifi-menu wlp7s0 thất bại. Nhưng nếu tiếp theo đó gõ lệnh #dhcpcd wlp7s0 thì connect đươc.--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].