[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] wifi vẫn chưa autoOn Wed, 1 Jan 2014 04:20:31 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Như vậy coi như chạy lệnh #wifi-menu wlp7s0 thất bại. Nhưng nếu tiếp
> theo đó gõ lệnh #dhcpcd wlp7s0 thì connect đươc.

Bác xử theo cách này xem

  $ rm -fv /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules
  $ ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules

sau đó reboot máy .

--
I am ... 5.5 dog years old.