[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] wifi vẫn chưa autoThông báo cho bà con là bác ấy đã fix được, theo phong cách rất
là Yo-most: cài lại máy hihii 

On Thu, 2 Jan 2014 09:09:22 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Wed, 1 Jan 2014 04:20:31 -0800 (PST)
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > Như vậy coi như chạy lệnh #wifi-menu wlp7s0 thất bại. Nhưng nếu tiếp
> > theo đó gõ lệnh #dhcpcd wlp7s0 thì connect đươc.
> 
> Bác xử theo cách này xem
> 
>   $ rm -fv /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules
>   $ ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules
> 
> sau đó reboot máy .
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.