[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 1 Message in 1 Topic>Bạn gửi email riêng cho bác ấy xem. Bác ấy 70 tuổi rồi
>

@Ky2Anh:
Khai báo chính xác: 73 tuổi Tây rồi nha.
(Nhưng vẫn còn dăm bẩy cái răng và sẽ cài Arch thêm mấy trăm lần nữa)