[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đồ để vọc pháBạn học với con mình vừa đưa tin này (và có biểu diễn sơ che xem):

Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/
Distro chính thức nó hỗ trợ: http://www.raspberrypi.org/downloads
Trang về Arch Linux trên các board ARM embedded http://archlinuxarm.org/

Coi bộ ly kỳ đa!
Ba ngày Tết ai rảnh thì lên mạng coi rồi mua cái bo mạch về mà vọc phá.