[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thêm vài thông tin về Rasberrypihttp://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G138733896281 http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G138503207322

Về tốc độ chung thì con mạnh nhanh hơn con chậm khoảng 1.6 lần.
có bài báo so sánh tại http://magazine.odroid.com/assets/201301/pdf/ODROID-Magazine-201301.pdf