[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đồ để vọc pháBác hỏi trên nhóm thư xem bạn nào còn để lại cho bác. Nhiều bạn mua
về nghịch mà nhiều bạn mua về vất đó (giống cháu, nhưng cháu đã tặng
người ta rồi )

Chúc mừng năm mới, chúc bác sức khỏe. Chúc mọi người nhiều niềm vui mới.

On Wed, 29 Jan 2014 03:59:45 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bạn học với con mình vừa đưa tin này (và có biểu diễn sơ che xem):
> 
> Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/
> Distro chính thức nó hỗ trợ: http://www.raspberrypi.org/downloads
> Trang về Arch Linux trên các board ARM embedded
> http://archlinuxarm.org/
> 
> Coi bộ ly kỳ đa!
> Ba ngày Tết ai rảnh thì lên mạng coi rồi mua cái bo mạch về mà vọc
> phá.
> --
I am ... 5.5 dog years old.