[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Duc Tran gây họaOffline vừa rồi cậu mó vào Vaio của ông thầy Củ Gì sao đó mà bây giờ thầy không sao làm phép được, đọc thần chú kiểu gì cũng không thăng. Mau mau sửa soạn xôi gà cúng Tổ đi hehe!