[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họaOn Tue, 25 Feb 2014 19:40:31 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Offline vừa rồi cậu mó vào Vaio của ông thầy Củ Gì sao đó mà bây giờ
> thầy không sao làm phép được, đọc thần chú kiểu gì cũng không thăng.
> Mau mau sửa soạn xôi gà cúng Tổ đi hehe!
> 

Haha, mang một thúng xuống Củ Chi chở Củ Mì về gấp gấp hehe .


--
I am ... 5.5 dog years old.