[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype networkSkype acc. của mình là kyanh.314 các bạn cần add contact
với mình để mình thêm vào room. Các bạn khác có trong room
thì sẽ invite được người khác vào theo mình biết.

Thanks,

On Thu, 27 Feb 2014 16:07:08 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Đồng ý hai tay hai chân vụ irc khó xài trên điện thoại quá

--
I am ... 5.5 dog years old.