[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype networkCác bạn xem vài thông tin ở đây nhé. Cần chỉnh gì thì cứ alo mình:D

http://archlinuxvn.org/vn/skype/

On Thu, 27 Feb 2014 16:32:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Skype acc. của mình là kyanh.314 các bạn cần add contact
> với mình để mình thêm vào room. Các bạn khác có trong room
> thì sẽ invite được người khác vào theo mình biết.
> 
> Thanks,
> 
> On Thu, 27 Feb 2014 16:07:08 +0700
> Tan Tran <[email protected]> wrote:
> 
> > Đồng ý hai tay hai chân vụ irc khó xài trên điện thoại quá
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.