[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họaThôi xong cậu Duc Tran, xuống Củ Chi lột củ mì 1 tháng đền tội nhé.


2014-02-27 1:23 GMT+07:00 n0b0dy <[email protected]>:
Offline lần nữa cúng đi ^^


Vào 12:37 Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

On Tue, 25 Feb 2014 19:40:31 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Offline vừa rồi cậu mó vào Vaio của ông thầy Củ Gì sao đó mà bây giờ
> thầy không sao làm phép được, đọc thần chú kiểu gì cũng không thăng.
> Mau mau sửa soạn xôi gà cúng Tổ đi hehe!
>

Haha, mang một thúng xuống Củ Chi chở Củ Mì về gấp gấp hehe .


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].