[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] "Boot from existing OS" ?!máy ảo đi, khỏi suy nghĩ


2014-02-28 9:43 GMT+07:00 kozyice <[email protected]>:
Chào cả nhà :)
Em dùng Arch cũng một thời gian rồi nhưng do công việc vẫn cần Windows nên đang muốn cài Arch lên usb để dùng trên nhiều máy. Có ai biết về cách tạo GRUB menuentry "Boot from existing OS" để chọn hệ điều hành mặc định trên máy không ạ?
(chạy grub-mkconfig với os-prober chỉ dùng được với 1 máy).

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].