[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: "Boot from existing OS" ?!Hi all,
Vấn đề đã được xử lý với syslinux, đơn giản hơn GRUB2 nhiều :)

Best regards.