[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Important] Bug gnutls, please update your system !Xin chào mọi người,

Sáng nay em đọc báo thấy một bug khá nghiêm trọng trong gnutls, gnutls
được dùng trong khá nhiều packages, trong repo Arch đã có bản mới nhất
vá lỗi này,

Thông tin:
http://arstechnica.com/security/2014/03/critical-crypto-bug-leaves-linux-hundreds-of-apps-open-to-eavesdropping/

Bản vá:
http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.gpg.gnutls.devel/7341

Thân ái,
Severus
-- 
Be different and always different


U0kycENiTT0NCj1GdUQ4DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==