[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họaOh, còn thú vị nữa các bác cứ bình luận đi. Phải tập tành nhiều lần mới tiến bộ chứ. Dân củ mì quê mùa dốt tin học, có gì các bác chỉ bảo thêm nha


On Wednesday, March 5, 2014 6:56 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 17:13:34 UTC+7 Thứ năm, ngày 27 tháng hai năm 2014, [email protected] đã viết:
> Cuối cùng cũng khắc phục được .Xóa sạch làm lại vất vả vô cùng nhưng biết thêm nhiều kinh nghiệm

Hehe Cái này là đập banh cái am của ông Thầy rồi xây cái khác chớ khắc phục đâu nà!
Kỳ offline sau nhớ ngồi xa xa tên Duc Tran kẻo nó cắm vào chọt nha.


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]