[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họaSuýt nữa tưởng là a chàng họ Sở, quất ngựa truy phong chớ hahah

On Sun, 9 Mar 2014 03:33:56 -0700 (PDT)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Lâu ngày mới lên coi được group... Mới biết là đã gây họa hơi bị lớn.
> Lần tới chắc không dám xài boot ổ cứng nữa. Cho xin em lỗi anh Hiếu
> ạ. O_O.

--
I am ... 5.5 dog years old.