[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Bạn dùng lệnh #gdisk /dev/sda để phân vùng
On Friday, March 14, 2014 2:20 PM, Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> wrote:
Chào mọi người,

Khi mình cài Arch thì mình bị tắc ở chỗ chọn phân vùng cài đặt, thông tin phần cứng của mình như sau:
Mình có 1 phân vùng NTFS chạy Window 8 (sda1, sda2: system information của nó), 2 phân vùng để lưu trữ dữ liệu (sda5, sda6), mình đã dành ra 1 phân vùng để cài Arch.

Nhưng sau khi chạy lệnh fdisk /dev/sda3 và làm theo hướng dẫn trên Arch wiki thì nó báo lỗi, không có partition table và không thể ghi bằng lệnh w.

Nhờ các bạn giải thích và hướng dẫn mình làm tiếp.

Cám ơn nhiều.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]