[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Lời khuyên tốt cho anh là.

1. Chép đám dữ liệu trong sda5, sda6 ra đâu đó đi

2. Dòm lại xem đã chép hết đám dữ liệu đi đâu đó chưa

3. Kiểm tra thêm lần nữa là đã copy hết đi chưa.

4. Cài đặi đi anh, dùng cfdisk tạo phân vùng arch, mkfs.ext4 /dev/sda3

Vào 14:42 Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 14 Mar 2014 00:20:11 -0700 (PDT)
Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> wrote:

> Nhưng sau khi chạy lệnh fdisk /dev/sda3 và làm theo hướng dẫn trên
> Arch wiki thì nó báo lỗi, không có partition table và không thể ghi
> bằng lệnh w.

Nguy hiểm quá. Dùng fdisk có thể làm bay hết đĩa của bạn. Nó phải
chạy với đĩa (fdisk /dev/sda), không phải cho phân vùng (như bạn
đang làm.)

Có thể dùng các chương trình như Partition Magic trên windows để
phân vùng và định dạng (ext3), sau đó thì ở bước cài chỉ việc kết
nối vào (mount).

Lời khuyên là bạn nên cài thử với máy ảo, trước khi mần thiệt ha!
"có bồ rồi mới cưới nhau, chẳng ai có vợ đi yêu cô bồ" hehe thử
trước cho chắc đã bạn :D :D:D

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].