[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Như vậy là bác Kỳ Cục này chưa có post phần chia sẻ cài Arch 2013 mode uefi để dual cùng Win8 64bit rồi. Có lẻ là you còn nghi ngờ bài chia sẻ của tui?.On Sunday, March 16, 2014 10:24 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Sun, 16 Mar 2014 20:38:20 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hôm trước tui có chia sẻ vấn đề cài đặt không biết Kỳ Anh có post lên
> không? Đừng có xem thường dân củ mì nhen. Tui có hỏi diễn đàn các bác
> chỉ trật lất . Tự tui mài mò giải quyết . Win8 64bit nó dùng gdisk đó
> nha.

Ây da, thử tài phát mà té ra củ mì cũng khó gặp ghê hehe. :D

--
I am ... 5.5 dog years old.


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]