[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Muốn biết bơi mà lại sợ xuống nước.
Muốn bơi giỏi mà không chịu tập nhiều lần.
Muốn bơi điêu luyện mà không chịu rèn.
Arch luôn thay đổi từng ngày từng giờ. Phần cứng thì luôn luôn đổi mới. Cài lại thì có sao đâu. Nhở 1 người bạn nhờ cài giùm arch mà mình lại xem tài liệu lại thì thua.


On Thursday, March 27, 2014 4:10 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 16:45:32 UTC+7 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:

> Và đi theo tấm gương của a Hiếu củ mì, 500 lần cài lại máy hehehe
>>>>
Công dân siêu hạng của Trung Quốc, Ngài Khổng Tử có dặn:"Nhất nhật tân, hựu nhật tân". Cài 500 lần là mỗi ngày làm mới một lần, học thêm một điều hay lạ, rất bổ ích. Các bạn đừng nghe Kỳ Anh dọa mà sợ không dám cài Arch.
Nhân tiện khoe luôn: mình chỉ thua thầy Hiếu ít lần thôi.--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]